EDUKACJA DOMOWA

Jesteśmy przyjaźni edukacji domowej, widniejemy w katalogu Szkół Przyjaznych Edukacji Domowej!

Wspieramy rodziców pragnących uczyć swoje dzieci w domu, w tym dzieci ze SPE.
Uczeń w ED może mieć zorganizowany proces edukacyjny zgodny ze swoimi potrzebami, tempem pracy i przyjętą przez rodziców koncepcją, realizuje on podstawę programową i raz do roku musi zdać egzaminy klasyfikacyjne umożliwiające mu promocję do następnej klasy.
Dziecko w ED w “oddziale 0” nie zdaje egzaminów klasyfikacyjnych.
Uwaga!
Do przejścia na taki rodzaj edukacji nie jest już wymagana opinia poradni pedagogiczno-psychologicznej.
Decyzję o realizacji edukacji domowej podejmuje dyrektor ADE, na wniosek rodziców.

Nasz uczeń domowy bezpłatnie:

 • dostaje informacje o obowiązujących go przedmiotach i wymaganiach egzaminacyjnych,
 • otrzymuje podręczniki do danej klasy,
 • ma swojego mentora, który jest z nim i jego rodzicami w kontakcie średnio raz w miesiącu,
 • uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi korzysta z zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • ma ustalone terminy egzaminów w sposób maksymalnie elastyczny, umożliwiający uczniowi sukcesywne bądź całościowe zaliczenia materiału z poszczególnych przedmiotów – zgodnie z indywidualnie ustalonym harmonogramem.

Uczeń domowy może dodatkowo:

 • otrzymać dostęp do platformy Google Classroom, na której nasi nauczyciele umieszczają informacje o realizowanych tematach i organizują proces edukacji uczniów stacjonarnych – zamieszczane są na niej materiały edukacyjne, zadania do wykonania i inne,
 • korzystać z konsultacji nauczycieli przedmiotu w terminach i zakresie ustalonym z rodzicami,
 • rodzice dziecka w ED mogą także korzystać z konsultacji z nauczycielami przedmiotu oraz specjalistami na temat organizacji procesu edukacji dziecka,
 • korzystać z pomocy pedagogiczno-psychologicznej,
 • uczestniczyć w wycieczkach, imprezach szkolnych.

Egzaminy klasyfikacyjne w edukacji domowej

Nasze egzaminy zawsze przebiegają w przyjaznej atmosferze. Zależy nam na tym, żeby dla dzieci było to dobre doświadczenie, niepowodujące niepotrzebnego stresu.
W klasach młodszych w trakcie pobytu ucznia w ADE, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej obserwuje aktywność edukacyjną dziecka podczas jego swobodnej pracy i zabawy.
W klasach starszych egzaminy są dostosowane do potrzeb ucznia. Mogą być realizowane w różnym, dogodnie ustalonym z rodzicami terminie.
Egzaminy odbywają się w odniesieniu do podstawy programowej i zgodnie z przekazanymi na początku roku szkolnego wymaganiami.

Informacja o opłatach

Uczeń realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego poza szkołą bez wsparcia szkoły jest zwolniony z czesnego.
Uczeń realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego poza szkołą z uzgodnionym wsparciem szkoły ma indywidualnie ustaloną wysokość czesnego, w zależności od wymiaru oczekiwanego wsparcia.

Możliwe zniżki w przypadku korzystania z płatnego wsparcia Akademii:

 • za wpłatę czesnego za rok z góry – 5% czesnego,
 • za kolejne dziecko – 30czesnego,
 • Inne, uznaniowe – przyznawane zgodnie z Regulaminem opłat, na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów prawnych.

Zapraszamy do kontaktu:
joanna.berdzik@dobraedukacja.edu.pl
telefon 48 885 100 242

 1. Formularz  zgłoszeniowy do ADE na edukację domową.
 2. Wniosek o spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą.